En ny tillgänglighetslag träder i kraft den 28 juni 2025 (Illustration: Dall-e och Sublime)

Tillgänglighet – från rekommendation till lagkrav

Sommaren 2025 tar Sverige ett viktigt steg mot en bättre, mer rättvis och inkluderande webb. Den nya tillgänglighetslagen som träder i kraft den 28 juni innebär att betydligt fler webbplatser än tidigare nu måste göras tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Utgångspunkten för den nya lagen (Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet) är EU:s tillgänglighetsdirektiv (EU 2019/882), som ska tillämpas i alla EU:s medlemsländer från den 28 juni 2025. Det övergripande syftet är att personer inom unionen med funktionsvariation ska ha tillträde och tillgång till samhället på lika villkor som alla andra. Lagen träffar därför ett brett spektrum av webbplatser, som på olika sätt kan anses vara viktiga för människors delaktighet i samhället och som tillhandahålls eller släpps ut på marknaden efter den 28 juni 2025. Lagen nämner specifikt kommunikationstjänster, e-handel, streaming/audiovisuella tjänster, e-böcker, samt bank-, rese- och transporttjänster.

Undantag och tillämpning

Frågan om digital tillgänglighet har hanterats tidigare på politisk nivå med exempelvis EU:s webbdirektiv (2016) och den så kallade DOS-lagen i Sverige (2020). Men medan fokus då framför allt låg på offentliga aktörer, inkluderar den nya lagen alla webbplatsägare som vänder sig till allmänheten – statliga såväl som privata, företag såväl som organisationer. 

Tillgänglighetskravet gäller dock inte alla webbplatser. Webbplatser som inte alls har allmänheten som målgrupp, exempelvis rena B2B-webbplatser, omfattas inte. Tillgänglighetskravet gäller inte heller om ”kravet medför en oproportionerligt stor ekonomisk börda” för webbplatsägaren. Webbplatser som ägs och drivs av mikroföretag (företag med färre än tio anställda och en omsättning lägre än 2 MEUR) är också undantagna. 

Som alltid med nya lagar återstår det att se hur den nya lagen kommer att tolkas och tillämpas i praktiken. Mer detaljerade föreskrifter, undantag och avgränsningar kan komma längre fram. Klart är i alla fall att den nya lagen ger en klar signal om färdriktningen och vikten av digital tillgänglighet. Här kan du läsa den nya lagen i sin helhet!

Vad är egentligen tillgänglighet?

Införandet av den nya tillgänglighetslagen är en tydlig signal om att lagstiftaren vill att fler digitala tjänster och webbplatser görs tillgängliga för alla. Att inte följa föreskrifterna i den nya tillgänglighetslagen kan leda till höga straffavgifter, vilket sannolikt kommer att tjäna som ett incitament för många webbplatsägare att ta frågan på allvar.

Men hur gör man en webbplats ”tillgänglig”? För att undvika subjektiva tolkningar av begreppet finns i praktiken redan väletablerade standarder och riktlinjer, särskilt då WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och den europeiska standarden EN 301 549, som bygger på WCAG.  

WCAG utvecklas av W3C (World Wide Web Consortium) och är en samling riktlinjer och metoder som kan hjälpa webbutvecklare att göra webbinnehåll mer tillgängligt. 

För att en webbplats ska anses ha en god tillgänglighet utgår WCAG från fyra grundläggande principer, som gradvis uppdaterats med en växande uppsättning detaljerade riktlinjer och så kallade ”framgångskriterier”.

De fyra grundläggande principerna

  • Perceivable: Informationen på en webbplats måste rent sensoriskt vara möjlig att uppfatta för personer med funktionsvariationer. Här handlar det om att erbjuda alternativ till bildmaterial i form av exempelvis text eller ljud, att det finns möjlighet att förstora text och annat innehåll utan informationsförlust, att kontrasten mellan text och bakgrund är anpassad för att underlätta läsbarhet mm.
  • Operable: En webbplats måste vara enkel att använda, navigera och hantera. Ett exempel är att all funktionalitet ska vara tillgänglig via tangentbordet och att navigationen genomgående är logisk och förutsägbar.
  • Understandable: Innehållet på webbplatsen liksom användargränssnittet måste vara begripligt, lätt att förstå och överblickbart. Detta inbegriper klar och tydlig text samt konsekvent informations-struktur.
  • Robust: Webbplatsen måste vara tekniskt välbyggd och kunna fungera med ett brett spektrum av webbläsare och hjälpmedel. En viktig del här, är att koden bakom webbplatsen är välstrukturerad och maskinellt läsbar för olika hjälpmedel.  

Grader av tillgänglighet – WCAG:s ratingsystem 

För att göra det möjligt att klassificera webbplatser utifrån tillgänglighetskraven är riktlinjerna i WCAG indelade i tre olika nivåer: A, AA, och AAA.

För att uppnå den lägsta ratingklassen, A, ska de mest direkta och uppenbara hindren för personer med funktionsvariation vara undanröjda.  

Det är dock medelnivån, en AA-rating, som allmänt betraktas som standarden när man talar om tillgänglighet på webben, och det är också den nivån som lagar och riktlinjer direkt eller indirekt refererar till. En webbplats som uppnår kraven för en AA-rating anses ha en så pass god nivå av tillgänglighet att den kan användas av de flesta användare med funktionsvariationer. 

Den högsta ratingnivån, AAA, ställer ännu högre krav på tillgänglighet men är ofta så svår att uppnå rent tekniskt att den inte används som en generell standard.

Riktlinjerna i WCAG uppdateras kontinuerligt för att möta nya behov och för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Den senaste versionen av WCAG är när detta skrivs (mars 2024) WCAG 2.2. Du kan läsa mer om WCAG här.

En tillgänglig webb för alla 

Genom införandet av den nya tillgänglighetslagen tar vi inte bara ett stort steg mot en mer inkluderande digital värld. Ett nytt fokus på ökad tillgänglighet kommer också bana väg för innovation och nytänkande, och samtidigt medföra en högre medvetenhet i samhället. Inte minst bekräftar den nya lagen en grundläggande princip i en öppen och modern demokrati: att samhället ska vara tillgängligt för alla.

Är din webbplats tillgänglig? Vi hjälper dig navigera bland lagkraven så att du kan fatta kloka beslut!

Vi har spetskompetens inom tillgänglighet och kan tillsammans med er gå igenom lagkraven och vad de betyder för just er verksamhet. Oavsett lagkrav eller inte har du mycket att tjäna på att ha en tillgänglig webbplats. Du når ut till en större målgrupp och påverkar rankingen på Google positivt.

Mia Kim

VD och grundare
mia.kim@sublime.se +46 8 459 96 01

Är din webbplats tillgänglig? Vi hjälper dig navigera bland lagkraven så att du kan fatta kloka beslut!

Vi har spetskompetens inom tillgänglighet och kan tillsammans med er gå igenom lagkraven och vad de betyder för just er verksamhet. Oavsett lagkrav eller inte har du mycket att tjäna på att ha en tillgänglig webbplats. Du når ut till en större målgrupp och påverkar rankingen på Google positivt.

Mia Kim, VD och grundare

mia.kim@sublime.se +46 8 459 96 01

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare