Svensk Handel webbplats

Medlemsservice för svenska handelsföretag

I november 2014 fick Sublime uppdraget att ta fram en ny webbplats för Svensk Handel. Tidplanen var snäv – önskemålet var att lansera en ny webbplats våren 2015. Uppdraget bestod i att med en fast budget leverera en målgruppsanpassad webbplats i responsiv design som stödjer verksamhetsmålen.

För att veta vad som skulle göras, för vem och hur man skulle prioritera bland funktionerna så genomförde vi en kortare förstudie. Förstudien innehöll bland annat:

  • Framtagning av webbmål och koppla dessa till verksamhetsmål
  • Identifiering av målgrupper och framtagning av personas genom workshops
  • Innehållsstruktur med card sort-övningar och prototyparbete

Arbetet resulterade i en innehållsarkitektur och en effektkartläggning, vilket gav Svensk Handel ett bra underlag för beslut om prioriteringar i det tidspressade projektet. Efter förstudien fortsatte projektet med framtagande av wireframes (trådskisser). Dessa ledde i sin tur fram till klickbara prototyper, som kunde förankras i organisationen.

Därefter togs en digital grafisk profil fram och en intensiv kravfångstfas startade. Kravbilden togs fram av Sublime och Svensk Handel tillsammans och vi ansvarade för att kraven sattes med hänsyn till projektets tidplan och budget.

Under projektet skedde regelbundna avstämningar och delleveranser. Utbildningar genomfördes och tester gjordes.

En stor del av arbetet med webbplatsen utgjordes av ombyggnad av extranät-funktionerna, som skulle baseras på Microsoft Dynamics CRM. Ca 10 000 medlemsföretag använder extranätet regelbundet, inte minst den s.k. arbetsgivarguiden där medlemmarna ges tillgång till personaliserad information om kollektivavtal och annan information för arbetsgivare.

Webbplatsen lanserades i tid och enligt budget. Resultatet blev en målgruppsanpassad lösning med väl genomtänkt struktur och en bättre kvalitet på data för varje medlemskonto. Till sommaren 2015 lanserades Säkerhetsportalen vilket var en stor utbyggnad av extranätet och som kommer att ge ytterligare värde till medlemmarna.

Se www.svenskhandel.se

Om Svensk Handel

Svensk Handel företräder landets handelsföretag i arbetsgivarfrågor och näringspolitik. Som den största medlemsorganisationen inom Svenskt Näringsliv organiserar Svensk Handel 12 000 medlemsföretag med målet att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet.