Multisajt för Advokatsamfundet

Multisajt för olika målgrupper

Sublime har arbetat med utveckling och förvaltning av webblösningar för Sveriges Advokatsamfund sedan 2007. Organisationens webbplatser är mångfacetterade och vänder sig såväl till allmänheten som media och de egna medlemmarna. I den digitala närvaron ingår bl.a. följande webbplatser:

Samtliga är baserade på plattformen Episerver CMS med Episerver Find.

För Advokatsamfundet är webbplatsen en viktig kanal för att nå allmänheten, myndighter, journalister och studenter. Här ska ”den rättssökande allmänheten” bland annat ha möjlighter att söka och hitta advokater som passar deras behov, men också finna information som exempelvis vad gör jag om jag är missnöjd med min advokat.

Flera webbplatser

Tidskriften Advokaten och Stiftelsen juridiska biblioteket är två av advokatsamfundets flera webbplatser som i sig har och ska ha sin egen identitet men som på flera sätt även ska vara en del av advokatsamfundet. Utmaningen med detta projekt har varot förutom att rednodla och förfina de olika identiterna i advokatsamfundets olika förgreningar också finna synergier och funktioner som fungerar i och mellan de olika webbplatserna. 

Metoder: Vi har tillsammans med advokatsamfundet arbetat strategisk för att säkerställa målgrupper och behov samt arbetat med en inventering och prioritering av befintligt innehåll för att säkerställa värdet av innehållet och dess befintliga struktur. 

Om Advokatsamfundet

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Samfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår.

Sveriges advokatsamfund har, enligt stadgarna, till ändamål att

  • vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren
  • följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo
  • tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
  • verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.