Advokatsamfundet - till er tjänst!

Advokatsamfundet

Sublime har arbetat med utveckling av webblösningar för Sveriges Advokatsamfund sedan 2007. Organisationens webbplats är mångfacetterad och vänder sig såväl till allmänheten som media och de egna medlemmarna.

En viktig del av samfundets verksamhet är att lämna ut information
om vilka som är kvalificerade att vara juridiska ombud i olika
sammanhang. På webbplatsen finns därför en funktion som gör att
allmänheten kan söka i ett register med samtliga svenska
advokatbyråer och deras personal.

Innehållet i registret underhålls med hjälp av en extranätfunktion
där medlemmarna skickar in ändringar som sedan behandlas av
samfundet. Först efter godkännande träder ändringarna i kraft.

Samfundet tillhandahåller också utbildningar för sina medlemmar. På
webbplatsen finns dels information om kursutbud och kurstillfällen,
dels möjlighet att boka kurser online, ta del av scheman och se vad
som bokats tidigare. Samtliga funktioner är direkt kopplade till
samfundets CRM-system för effektiv och snabb hantering.

En annan verksamhetsgren är utgivning av medlemstidningen Advokaten. Tidningen har en egen del på samfundets webbplats, med specifika funktioner och anpassad grafisk profil.

Tekniskt sett baseras lösningen på EPiServer CMS i kombination med
CRM-systemet Lime från Lundalogik.

www.advokatsamfundet.se

OM ADVOKATSAMFUNDET Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Samfundet är en privaträttslig sammanslutning, som fått vissa myndighetsuppgifter.

Advokatsamfundets ändamål är att:

  • vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom kåren
  • följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo
  • tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
  • verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.
;